Takaisin
Rek_ote_uutinen.jpg

Rekisteriote tarpeeton ajossa 1.11. 2015 alkaen


Ensi vuoden marraskuun alusta alkaen (1.11.2015) ei ajoneuvon kuljettajan tarvitse pitää enää mukanaan auton rekisteriotetta. Auton rekisteröiminen muuttuu kokonaan sähkoiseksi, mutta paperillakin sen voi tehdä.

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen ajoneuvon rekisteröintiä koskevasta olennaisesta muutoksesta. Marraskuun alusta alkaen ensi vuonna ( 1.11.2015) olisi mahdollista hoitaa ajoneuvon rekisteröiminen kokonaan sähköisesti. 

Lisäksi paperisten ajoneuvon omistusoikeutta osoittavien asiakirjojen rinnalla otettaisiin käyttöön ajoneuvon omistajan sähköinen varmenne.

Sähköisen rekisteröinnin muutokset johtavat myös ajoneuvolain muuttamiseen. Mahdollisuutta sähköisten rekisteri-ilmoitusten. tekemiseen laajennetaan:.

  • Rekisteri-ilmoituksen tekemiseen ei enää tarvittaisi nykyisen rekisteröintitodistuksen ilmoitusosaa eli 2-osaa, vaan rekisteri-ilmoituksen voisi tehdä myös käyttämällä Trafista saatavaa ajoneuvokohtaista koodia eli varmennetta.  
  • Myös velvollisuus pitää ajossa mukana rekisteröintitodistuksen  teknistä osaa (eli 1-osaa mukana)  kotimaan liikenteessä poistuu.

Muutoksilla saadaan säästöjä. Lakiesityksen perusteluissa todetaan, että sähköisen rekisteröinnin lisääntyminen alentaisi kansalaisilta perittäviä rekisteröintimaksuja. Syynä on se, että maksut sähköisessä palvelussa ovat alempia kuin henkilökohtaisessa asioinnissa. Sähköisissä rekisteröintipalveluissa nykyisin perittäviä maksuja ei kuitenkaan ole tarkoitus muuttaa.

Lakiesityksen säästövaikutuksia Trafille ja palvelujen käyttäjille perustellaan myös sillä, että sähköisten rekisteröintien lisääntyminen vähentää rekisteröintitehtäviä hoitaville ulkoisille palveluntuottajille  eli sopimusrekisteröijille  maksettavia korvauksia.

Säästöä koituisi siitäkin, että rekisteröintitodistusta ei enää tulostettaisi automaattisesti rekisteröintitapahtuman yhteydessä. Asiakas saisi todistuksen 1-osan kuitenkin maksutta erikseen sitä pyytämällä.

  • Linja-autojen sekä kokonaismassaltaan ja 3,5 tonnia suurempien kuorma-autojen sekä perävaunujen osalta todistuksen 1-osan automaattinen tulostaminen ja velvollisuus pitää sitä mukana ajon aikana myös kotimaan liikenteessä poistuisivat kuitenkin vasta siirtymäajan jälkeen 1 päivänä tammikuuta 2017.


Kun lakiesitys kävi lausunnolla, useimmat pitivät muutoksia pääasiassa hyvinä vaikka eräisiin yksityiskohtiin puututtiinkin. 

Esimerkiksi  Suomen Kuljetus- ja logistiikka SKAL ry kiinnitti huomiota siihen, että paperinen rekisteriote on hyödyllinen ja tärkeä paperi linja-autojen ja kokonaismassaltaan 3,5 tonnia suuremman kuorma-auton ja sen perävaunun kuljettajalle.

 ”Rekisteriotteen tietojen perusteella kuljettaja voi määritellä ajoneuvon kuormaamiseen vaikuttavan kantavuustiedon. Lisäksi rekisteröintitodistuksessa olevien tietojen perusteella kuljettaja päättelee ajoneuvoyhdistelmää muodostettaessa kytkettävän perävaunun siltasääntöpituuden, oikaisupituuden sekä vetopituuden.

Näiden seikkojen selvittäminen on niin vetoauton kuin perävaununkin osalta välttämätöntä, jotta kuljettaja voi varmistaa yhdistelmän kytkennän laillisuuden”, SKAL totesi. Siksi se katsoi,  että niin kuorma-autoille kuin niihin kytkettäviin perävaunuihinkin paperinen rekisteröintitodistus tulisi aina antaa automaattisesti.

Koska ajoneuvolakiin joka tapauksessa tehdään muutoksia, SKAL katsoi myös, että autojen rekisteröintitodistukseen tulisi tehdä myös tietosisältöä koskeva lisäys.

Kuorma-autojen rekisteröinti-todistukseen tulisi automaattisesti merkitä näkyviin auton moottorin päästöluokka. Tätä tietoa tarvitsee ulkomailla ajava monissa maissa tiemaksuja maksettaessa ja ajettaessa kaupunkien ympäristövyöhykkeillä. Nyt tämän tiedon saamiseksi joutuu hankkimaan erillisiä todistuksia auton päästöluokista.

Lakiesityksestä selviää, että Trafi jatkaa ulkoisten palveluntuottajien käyttämistä rekisteröintitehtävien hoitamisessa.  Perustelu tälle on  rekisteröintipalvelujen saatavuus koko maassa.
 


Takaisin